martedì 9 agosto 2011

La n'chioscia
Prima ca lu sole trase in'tra la strada
la n'chioscia quasi totta s'è dicitata.
La fatia cumenza la matina
piccè vene megghjo la matina.
La scola da picca è spicciata
e cu li scueche anchimu la sciurnata.
Sultantu pi picca ni putimu musai,
ma dopu nu picca ni putimu m'brazzai.
L'amore è bello e non ci ni pò mancai,
ma puru tl'amicizia ni putimu ccuntantai.
Sci ste nna disgrazia no t'è preoccupai
piccè quà, tutte, ni mmà aiutai.
Schirzanno e ballanno pi lu scurdai...
cca lu pani è picca... frate mia... e ce ma fai...
La notte vene puru cca ni mu stancatu,
ma notra sciurnata cuntiente mu passatu.
E la matina nnu luclo bastava
cca totta la n'chioscia si dicitava.

Nessun commento:

Posta un commento